TERMENI ȘI CONDIŢII GENERALE

CONTRACT PENTRU FURNIZAREA SERVICIULUI DE “REPARAŢIE CU PREŢ FIX”

Iunie 2024

 

Capitolul I.

Dispoziţii generale (definiţii și domeniu de aplicare)

 

 1. Prevederile prezentului contract se referă la vânzarea și condiţiile de realizare a Serviciului de „Reparaţie cu preţ fix”, furnizat de către Electrolux Romania S.A. (în continuare: Electrolux) și comandat de către Client prin intermediul Contact Center-ului Electrolux.
 2. Electrolux Romania S. A. (Electrolux) este persoană juridică cu sediul social în Satu Mare, B-dul Traian nr. 23-29, jud. Satu Mare și punct de lucru în București, B-dul Aviatorilor nr. 41, S1, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J30/1/1990.
 3. Client – orice consumator persoană fizică, care achiziţionează acest serviciu în condiţiile descrise în prezentul contract.
 4. Partener – persoană juridică aflată în relaţie contractuală cu Electrolux pentru furnizarea de servicii de reparaţii la produsele electrocasnice comercializate de către Electrolux Romania S.A., respectiv centru de service autorizat, asociat cu Electrolux, care va verifica și/sau repara aparatul electrocasnic deţinut de către client și pentru care acesta a comandat serviciul, în condiţiile stabilite în prezentul contract.
 5. Website – site-ul web AEG, disponibil la adresa www.aeg.ro.
 6. Contact Center – serviciu-clienţi al Electrolux, disponibil prin telefon la numărul 021 9913 (număr cu tarif normal).
 7. Serviciu – reparaţia cu preţ fix, denumită în continuare "RPF", furnizată clientului de către Electrolux, în conformitate cu termenii și condiţiile prezentului contract. Seviciul constă în angajamentul Electrolux de a repara o defecţiune a unui aparat electrocasnic deţinut de către client pentru o sumă fixă, prestabilită, plătită în avans de către client.
 8. Aparat electrocasnic – orice produs electrocasnic din categoria electrocasnicelor mari (frigidere, combine frigorifice, mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase, uscătoare de rufe, cuptoare incorporabile, plite incorporabile, aragazuri, etc.), sub marca AEG.
 9. Părţile – Electrolux și Clientul împreună.
 10. Părţile convin că, în afară de dispoziţiile acestui contract, raportul lor juridic este supus Codului Civil și legii/legilor protecţiei consumatorilor.
 11. Prevederile acestui contract se aplică relaţiei juridice dintre părţi pe perioada existenţei acestei relaţii. Acordul dintre părţi se va considera încheiat la momentul confirmării comandării serviciului de către client. Comandând serviciul RPF, clientul declară că a citit, înţeles și acceptat prevederile prezentului contract.
 12. Orice condiţii, altele decât cele specificate aici, care modifică, completează sau înlocuiesc condiţiile prezentului contract, se aplică numai cu acordul scris al părţilor și nu afectează validitatea și aplicarea celorlalte dispoziţii ale contractului.
 13. Electrolux poate modifica sau revoca unilateral aceste condiţii în orice moment, fără notificare prealabilă sau justificare. Modificările intră în vigoare la o dată specificată în cadrul acestora sau când sunt publicate pe site-ul AEG. Modificarea sau revocarea anumitor condiţii nu afectează relaţia juridică care a apărut înainte de intrarea sa în vigoare. Modificarea condiţiilor devine parte a raportului juridic existent, numai dacă conţine dispoziţii mai favorabile pentru Client decât prevederile anterioare și a fost acceptată în mod explicit de către Client după o notificare separată.

 

Capitolul II

Vânzarea, preţul și condiţiile de furnizare ale Serviciului comandat prin Contact Center

 1. Obiectul contractului: Serviciul

1.1. Pentru a vinde Serviciul descris în Cap. I, punctul 7 din prezentele TCG, se aplică dispoziţiile Legii privind drepturile consumatorilor, în special în domeniul de aplicare ce reglementează încheierea contractelor la distanţă. Un contract la distanţă este un contract de consum care, fără prezenţa fizică simultană a părţilor, este încheiat în așa fel încât părţile să utilizeze numai mijloacele de comunicare (linia de asistenţă) între părţile îndepărtate pentru a încheia contractul.

1.2. Acest Serviciu și termenii și condiţiile generale ale contractului se aplică numai pentru comandarea acestui Serviciu pe teritoriul României. Aceste TCG nu se aplică furnizării Serviciului în afara teritoriului naţional.

 

 1. Comandarea serviciului și plata preţului de achiziţie

2.1. Serviciul va fi comandat prin intermediul Contact Center-ului Electrolux, prin furnizarea către operator a datelor necesare și a locaţiei exacte a aparatului electrocasnic defect. Comanda este înregistrată de către un operator al Contact Center-ului Electrolux, înregistrarea primind un numar unic de identificare furnizat în confirmare.

2.2. Clientul se obligă să plătească preţul Serviciului comandat către Electrolux, prin intermediul link-ului de plată primit odată cu confirmarea înregistrării, pe e-mail. Plata se consideră efectuată (Serviciul a fost plătit de către Client) în momentul în care suma plătită este înregistrată în contul bancar al Electrolux.

2.3. Preţul Serviciului (inclusiv TVA) va fi transmis și în mesajul de confirmare a înregistrării, trimis de către Contact Center, împreună cu detaliile Serviciului.

2.4. Factura pentru Serviciu platit va fi emisa de catre Electrolux si va fi trimisă electronic Clientului, dupa finalizarea serviciului (dupa vizita de service incheiata cu repararea produsului).

 

 1. Realizarea serviciului

3.1. Electrolux va furniza Serviciul de reparaţie cu preţ fix, efectuând reparaţiile necesare printr-un Partener de service autorizat, care acţionează în numele Electrolux.

3.2. Serviciul este disponibil numai pentru aparatele electrocasnice, sub marca AEG, cu o vechime de maxim 10 ani de la data cumpărării, care poate fi dovedită cu documentul de achiziţie (factură, bon fiscal). În lipsa dovezii de achiziţie, cei 10 ani se vor calcula de la data fabricaţiei, dată care poate fi identificată cu ajutorul numărului de serie, înscris pe eticheta aparatului electrocasnic.

3.3. În conformitate cu condiţiile generale, preţul Serviciului convenit anterior și plătit de către Client acoperă exclusiv reparaţia aparatului electrocasnic indicat în comanda iniţială. Nu este permisă reparaţia unui alt produs decât cel reclamat iniţial de către Client și înregistrat în solicitarea iniţială și nici remedierea unei alte defecţiuni decât cea descrisă iniţial.

3.4. Utilizarea acestui Serviciu nu afectează drepturile legale ale Clientului sau obligaţiile legale de garanţie ale Electrolux pentru alte produse sub aceleași mărci, deţinute de către Client.

3.5. Serviciul nu poate fi aplicat dacă:

(i) funcţionarea defectuoasă a aparatului electrocasnic a fost cauzată de daune intenţionate sau de o utilizare necorespunzătoare (inclusiv atunci când s-a făcut racordarea la o reţea electrică cu o tensiune necorespunzătoare sau o reţea de alimentare cu apă cu o presiune sub parametri normali de funcţionare);

(ii) funcţionarea defectuoasă a aparatului electrocasnic a fost cauzată de un dezastru natural (inundaţii, cutremure, vânt, incendii sau alte incidente – de exemplu, dar fără a se limita la: fluctuaţii bruște de tensiune, supratensiuni, etc.);

(iii) deficienţa reclamată privește o deteriorare estetică a aparatului electrocasnic (crăpături, zgârieturi, decolorări, etc.), care nu afectează funcţiile sau siguranţa în funcţionare a acestuia sau o deteriorare mecanică accidentală a suprafeţelor suport din sticlă, în cazul plitelor încorporabile;

(iv) deficienţa reclamată este legată de înlocuirea consumabilelor care sunt supuse uzurii normale (de exemplu, becuri înlocuibile, filtre, etc.);

(v) clientul refuză furnizarea datelor cu caracter personal constând în nume, prenume, adresa completă a locului unde este situat aparatul electrocasnic pentru care se solicită Serviciul, numărul de telefon;

(vi) defecţiunea reclamată este produsă de acte de natură penală (furturi, spargeri, etc.), defecţiune a cărei remediere necesită înlocuirea sau completarea unor părţi/subansambluri din aparatul electrocasnic;

(vii) funcţionarea defectuoasă a aparatului electrocasnic este produsă de o cauză externă (alimentare electrică defectuoasă, alimentare cu apă defectuoasă, etc) sau în situaţia când nu se poate identifica niciun defect al produsului;

(viii) defecțiunea reclamată nu poate fi remediată printr-o reparație convențională (înlocuirea unei componente defecte) din cauza inaccesibilității constructive a componentei defecte (cazul aparatelor frigorifice cu pierderi ale agentului frigorific în izolația cabinetului);

3.6. În cazul identificării oricăruia dintre motivele specificate la punctul 3.5., în timpul vizitei Partenerului la faţa locului, Partenerul va refuza efectuarea reparaţiei și va menţiona în raportul de service motivele exacte și clare pentru neefectuarea reparaţiei. În cazurile descrise mai sus, Clientul va suporta costul deplasării și constatării efectuate de către Partenerul de service autorizat, respectiv 238 RON.

3.7. Costul pentru Serviciul oferit este cel comunicat în oferta iniţială, respectiv 695 RON și include TVA. Acest cost include:

(i) reparaţia unui singur aparat electrocasnic, cel indicat în comanda iniţială;

(ii) costul forţei de muncă (manopera), al pieselor de schimb (materiale) și costul deplasării și constatării. Costul nu include eventualele costuri de reparaţie ale altui aparat electrocasnic care nu este indicat în comanda iniţială.

3.8.  În termen de 3 zile lucrătoare de la confirmarea plăţii serviciului, Partenerul (service autorizat), va contacta și vizita Clientul pentru efectuarea reparaţiei. Dacă reparaţia nu poate fi finalizată la momentul primei vizite a Partenerului (lipsă piesă de schimb, necesitatea unei piese de schimb suplimentare, etc.), aceasta se poate efectua la o dată ulterioară, convenită cu Clientul, cu condiţia ca durata reparaţiei să nu fie mai mare de 10 zile lucrătoare, cu excepţia cazului în care re-programarea reparaţiei în condiţiile menţionate mai sus, este imposibilă, din motive imputabile Clientului.

3.9. Dacă Partenerul nu poate efectua Serviciul din orice motiv imputabil clientului, ca de exemplu comunicarea de către client a unor date incorecte sau incomplete, referitoare la adresă, disponibilitate, etc., perioada de timp necesară efectuării reparaţiei se prelungește cu perioada necesară clarificării situaţiei și furnizarea corespunzătoare a serviciului.

3.10.  Serviciul va fi considerat efectuat dacă Partenerul repară aparatul electrocasnic defect. Clientul este obligat să verifice funcţionarea corectă a aparatului electrocasnic, în prezenţa Partenerului, înainte de a semna protocolul/raportul de reparaţie.

 

 1. Retragerea din contract

4.1. Clientul se poate retrage din contract în termen de 14 zile calendaristice de la momentul plăţii în conformitate cu reglementările legale în vigoare (art. 9 alin. 2 din OuG 34/2014), cu excepţiile prevăzute de lege, fără a furniza un motiv.

4.2. Electrolux va rambursa integral, în termen de 14 zile calendaristice de la data primirii declaraţiei de retragere a Clientului din contract, suma plătită de către acesta pentru Serviciu (conform art. 13 din OuG nr. 34/2014).

4.3. În cazul în care Clientul îţi exercită dreptul de a se retrage din contract, pana la ora 12:00 a zilei de dinaintea celei stabilite de comun acord cu Partenerul pentru vizita necesară realizării Serviciului, Electrolux va rambursa integral, în termen de 14 zile calendaristice de la data primirii declaraţiei de retragere a Clientului din contract, suma plătită de către acesta pentru Serviciu. După acest termen rambursarea va fi parţială, reţinându-se costul aferent serviciilor Partenerului.

4.4. În cazul în care Clientul își exercită dreptul de a se retrage din contract, mai sus menţionat, după ce a beneficiat de o prima vizita din partea Partenerului (service autorizat), înainte de termenul legal de retragere din contract, va fi obligat să plătească pentru operaţiunile deja îndeplinite până la retragerea din contract, respectiv rambursarea cheltuielilor de deplasare și constatare ale Partenerului. În acest caz, Electrolux, în termen de 14 zile calendaristice de la data primirii declaraţiei Clientului de retragere din contract, va restitui acestuia suma plăţii iniţiale efectuate de către acesta, mai puţin costurile suportate pentru prestarea serviciului până la retragerea din contract.

4.5. Dreptul de retragere din contract nu se aplică în cazul în care serviciul a fost deja efectuat integral, la cererea expresă a Clientului.

4.6. Clientul își poate exercita dreptul de a se retrage din contractul privind Serviciul, prin intermediul Contact Center-ului Electrolux sau printr-un mesaj pe site-ul web AEG, www.aeg.ro, cu următorul conţinut:

Subsemnatul, prin prezenta, declar că îmi exercit dreptul de retragere în ceea ce privește acordul privind cumpărarea și furnizarea Serviciului de „Reparaţie cu preţ fix”.

Data înregistrării serviciului:

Numele și prenumele consumatorului:

Adresa consumatorului:

 În ambele cazuri, Electrolux va trimite Clientului, la adresa de e-mail indicată în comanda iniţială, confirmarea primirii declaraţiei de retragere.

 

 1. Garanţia oferită pentru Serviciu

5.1. În cazul prestării defectuoase a Serviciului, Clientul are dreptul să se îndrepte împotriva Electrolux, în conformitate cu prevederile Codului Civil.

5.2. Electrolux oferă o garanţie de 12 luni pentru prestarea Serviciului, perioadă care începe la data prestării efective a Serviciului, respectiv când aparatul electrocasnic este funcţional iar funcţionarea acestuia este confirmată de către Client.

5.3. Garanţia specificată la punctul anterior, acoperă numai elementele și activităţile specificate în raportul de service al Partenerului (service autorizat), confirmate de către acesta ca fiind efectuate.

5.4. Garanţia pentru Serviciul efectuat nu acoperă cazurile în care aparatul electrocasnic a încetat să funcţioneze sau funcţionează necorespunzător din cauza unor componente și piese care nu sunt acoperite de respectiva garanţie (componente și piese care nu s-au manifestat necorespunzător la momentul efectuării Serviciului) sau dacă aparatul electrocasnic prezintă o defecţiune diferită de cea reclamată la momentul iniţial al comandării serviciului.

5.5. Garanţia nu acoperă:

(i) deficienţele mecanice sau de natură estetică (lovituri, crăpături, indentaţii, etc.);

(ii) deficienţele rezultate din utilizarea aparatului electrocasnic în condiţii care nu respectă condiţiile de utilizare specificate de către producător (tensiune electrică, presiune a apei de alimentare, presiune a gazului, temperatura mediului ambiant, etc.);

(iii) deficienţe cauzate de depozitarea, instalarea și întreţinerea necorespunzătoare a aparatului electrocasnic, contrar instrucţiunilor furnizate de către producător sau din nerespectarea principiilor de utilizare a aparatelor electrice și electronice sau orice alte deficienţe decurgând din vina sau ignoranţa Clientului;

(iv) deficienţe aleatorii cauzate de incidente fără legătură cu aparatul electrocasnic (inundaţii, incendii, corpuri străine pătrunse în interiorul aparatului) sau cauzate de dăunători (gândaci, șoareci, șobolani, etc.);

(v) deficienţe cauzate de intervenţia unor persoane neautorizate.

5.6. Orice reclamaţie formulată de către Client, în legătură cu neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a Serviciului, trebuie făcută în scris. Electrolux va lua în considerare reclamaţia respectivă și va transmite Clientului un răspuns, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii acesteia.

 

 1. Încetarea raportului juridic

6.1. După furnizarea Serviciului, relaţia juridică dintre părţi va înceta.

6.2. Relaţia juridică va înceta fără efectuarea Serviciului, dacă Serviciul nu poate fi efectuat din motive imputabile direct Clientului. În acest caz, Electrolux va returna Clientului suma plătită, mai puţin contravaloarea deplasării și constatării efectuate de către Partener.

6.3. Relaţia juridică va înceta, de asemenea, fără furnizarea Serviciului, dacă costul reparaţiei aparatului electrocasnic defect, depășește suma de 1000 de lei brut sau din cauza imposibilităţii reparării aparatului electrocasnic din cauza lipsei pieselor de schimb necesare. În oricare din astfel de cazuri, Electrolux va rambursa Clientului, în termen de 14 zile calendaristice de la data încetării relaţiei contractuale, întreaga sumă plătită de către Client pentru Serviciu.

6.4. În cazul unui potenţial litigiu cu privire la prestarea Serviciului, părţile vor încerca în prealabil soluţionarea acestuia pe cale amiabilă. Reclamaţiile pot fi depuse prin intermediul formularului de pe site-ul www.aeg.ro

6.5. Reclamaţiile primite de la Clienţi vor fi soluţionate în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea lor de către Electrolux.

6.6. În situaţia în care litigiul nu va putea fi soluţionat pe cale amiabilă, partea interesată se va putea adresa instantei competente de la sediul Electrolux.

 

 1. Protecţia datelor cu caracter personal

7.1. Administratorul datelor cu caracter personal ale Clientului (numit în continuare: „Administratorul”), în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia datelor cu caracter personal (regulament general privind protecţia datelor, denumit în continuare: GDPR), este Electrolux Romania S.A.

7.2. Datele personale ale Clientului vor fi procesate în scopul realizarii serviciului “Reparaţie cu preţ fix” și îmbunătăţirii calităţii acestui serviciu în conformitate cu art. 6, clauza 1. lit. b din Regulamentul General de Protecţie a Datelor (GDPR).

7.3. Furnizarea datelor personale este voluntară, în scopul realizării serviciului de “Reparaţie cu preţ fix”, RPF. Refuzul Clientului de a furniza aceste date are ca rezultat imposibilitatea furnizării acestui serviciu în condiţii corespunzătoare.

7.4. Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite numai entităţilor autorizate prin lege să solicite furnizarea acestora.

7.5. Administratorul poate încredinţa prelucrarea datelor cu caracter personal unor terţi, printr-un contract scris, numai în scopul specificat de acesta și în măsura necesară pentru efectuarea acestui Serviciu de reparaţie cu preţ fix (RPF), în conformitate cu art. 28 din Regulamentul General de Protecţie a Datelor (GDPR).

7.6. Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în afara Spaţiu Economic European.

7.7. Datele cu caracter personal vor fi păstrate pe perioada necesară pentru atingerea obiectivelor contractului iar după încetarea acestuia, în măsura necesară pentru a asigura soluţionarea eventualelor solicitări sau reclamaţii efectuate în baza contractului.

7.8. Clientul are dreptul de a accesa datele, de a solicita rectificarea, ștergerea, limitarea procesării lor, transferul acestora și de a face obiecţii în legatură cu aceste date.

7.9. Clientul are dreptul de a depune o reclamaţie la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau la o altă autoritate de supraveghere competentă în conformitate cu prevederile GDPR, dacă consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la propria persoana încalcă prevederile GDPR.

7.9.1. Pentru exercitarea drepturilor menţionate la punctul 7.8., Clientul trebuie să se adreseze responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal al Electrolux, pe adresa de e-mail privacy@electrolux.com